Onze leidraad in het geloof

Onze leidraad in het geloof

 

 
Algemeen Algemeen

Op deze pagina vindt u:

 
Organisatie

Organisatie

Schiedam heeft twee protestantse gemeenten:
- de Protestantse Gemeente te Schiedam
- de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland

De Protestantse gemeente te Schiedam is op 12 februari 2009 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Hervormde gemeente te Schiedam-stad, Gereformeerde kerk Schiedam en de Evangelisch-Lutherse gemeente.

De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland in Schiedam en de wijkgemeente Noord van de Protestantse Gemeente te Schiedam werken samen in een federatie.

lees meer »
 
Predikanten

Predikanten

Bij de twee protestantse gemeentes van Schiedam werken vier predikanten:
- ds. Dolf Tielkemeijer;
- drs. Hans van der Linden a.i.;
- ds. Marjolijn Russchen;
- ds. Willem van der Vegt.

lees meer »
 
Diaconieën

Diaconieën

De opdracht van het diaconaat is om te helpen waar geen helper is, stem te geven aan hen die geen stem hebben en het bewustmaken van de gemeente van haar diaconale roeping. Voor uiteenlopende problemen kunt u bij hen terecht; zoals op het gebied van maatschappelijk werk en sociale voorzieningen (uitkeringen, bijzondere bijstand e.d.). Wat dit concreet betekent? Klik op lees meer.

lees meer »
 
Kerkenraden

Kerkenraden

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord bedienden. Een kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant en kerkrentmeesters.
Klik op lees meer om te zien hoe de kerkenraden in deze vier kerken zijn verdeeld.


lees meer »
 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

De colleges van kerkrentmeesters worden gevormd door de kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters behartigen de stoffelijke belangen van de kerkelijke gemeente. Daaronder vallen geldwerving, beheer van kerkelijke goederen, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, controle over de kerkelijke bezittingen en het sluiten van contracten namens de gemeente met kerkelijke functionarissen en eventuele derden. Omdat hun taak ook dikwijls een pastorale kant heeft, is een aantal kerkrentmeesters ook als ouderling van de gemeente bevestigd. De kerkrentmeesters stellen begrotingen en de jaarrekeningen op. Zij baseren zich bij het beheer en onderhoud van de gebouwen op de beleidsplannen en de meerjarenramingen die daartoe zijn vastgesteld. Actie kerkbalans, lees meer.

lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat

Bezoek van een predikant, een kerkelijk werker, een ouderling, iemand van het bezoekteam is voor veel mensen onmisbaar. Al deze mensen proberen er met elkaar op toe te zien dat wij als gemeente u niet vergeten.

 
Verlies en rouwverwerking Verlies en rouwverwerking

Contactpunt Verlies- en Rouwverwerking

Ieder mens is anders, ieder mens is uniek.
En ieders manier om met het overlijden van een mens die je dierbaar was om te gaan, is uniek.
Door middel van brieven, telefonisch contact, huisbezoek, en individuele begeleiding bij verlies en rouw, wordt geprobeerd van lotgenoten.. …deelgenoten te maken. Dit alles onder deskundige (bege-)leiding, met veel geduld, een luisterend oor en handzame tips.
Er wordt aandacht geboden aan diegene(n) die korter of langere tijd geleden een dierbare door overlijden hebben verloren.
Door middel van de brieven wordt er getracht een stukje mee te lopen met de nabestaande die weer een weg moet zien te vinden in een eigen leven.
Bij huisbezoek en individuele begeleiding kan de nabestaande zijn of haar verhaal kwijt en wordt er getracht te ontdekken waar de meeste pijn aanwezig is en waarom.
Deze gesprekken kunnen gevoelens geven van verdriet, boosheid, angst en vele vragen, maar wel met als doel, de levensdraad weer proberen op te pakken en U door de moeilijke periode van rouwen heen te helpen met als uiteindelijk doel, te proberen de draad van het leven weer op te pakken.
Er kán en mag worden gedeeld en hierdoor kunt U wellicht beter omgaan met alles wat U tegenkomt op de weg als nabestaande, die óók mag voortbestaan!
 
Voor verder informatie kunt U zich wenden tot:
Mevr. T. Hommel – Misker, tel.: 010 4269871 of per e-mail
 

 
Gebouwen

Gebouwen

De twee protestantse gemeenten Schiedam vieren de eredienst in drie kerkgebouwen. De Dorpskerk, De Ark en de Grote of St. Janskerk Deze kerkgebouwen zijn ieder karakterestiek.
Klik op lees meer en lees van elk gebouw afzonderlijk de bijzonderheden.

lees meer »
 
Ledenforum

Ledenforum

U kunt hier inloggen

lees meer »