Diaconieën

Diaconieën

Om aan deze opdracht gestalte te geven worden binnen de gemeente gezamenlijk de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • het inzamelen en beheren van de diaconale gelden;
 • het bieden van hulp en ondersteuning voor speciale doelen en in directe noodsituaties in zowel binnen- als buitenland;
 • (mede)-organiseren van een vakantieweek voor gemeenteleden met een handicap in het Roosevelthuis te Doorn of diverse vakantieweken voor ouderen op diverse locaties (Powerpointpresentatie Roosevelthuis);
 • kerktelefoon of geluidsopnamen voor hen die aan huis gebonden zijn;
 • viering Heilig Avondmaal, ook in verzorgingshuis De Harg-Spaland;
 • de jaarlijkse kerstviering voor de ouderen;
 • de kledingactie Mensen in Nood;
 • het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Dit kan door schenking van goederen, een eenmalige of periodieke gift of een diaconale lening zonder rente. Om de privacy te waarborgen wordt dit binnen de diaconie in zeer kleine kring behandeld;
 • Het organiseren van een jaarlijks uitje voor oudere gemeenteleden


Op plaatselijk gebied is de diaconie vertegenwoordigd of verleent financiële steun aan:
 • Ontmoetingshuis De Weerklank;
 • Missionair Diaconaal Centrum De Wissel;
 • Sectie Diaconaat Raad van Kerken Schiedam;
 • Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam;
 • Uitdeelpunten Voedselbank Schiedam.
 • de diaconie is ook vertegenwoordigd in de werkgroep Wereldiaconaat, en neemt deel aan Oikocredit. Dit fonds verschaft leningen voor economische doeleinden aan coöperaties en achtergestelden in ontwikkelingslanden die voor krediet niet bij banken terecht kunnen.
Wat er in 2016 is gedaan, vindt u in het Jaarverslag 2016

Diaconie Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk):
- postadres: postbus 4140, 3102 GC  Schiedam
- e-mailadres: 
- bankrekening: NL58 FVLB 0699 6416 40
- contactpersonen:
  voorzitter: dhr. Ph. Waslander 
 administrateur: Mevr. E. Stolze

Diakenen:
 • Dhr. Ph. Waslander        
 • Mevr. C. van der Mark-Boekestijn          
 • Mevr. L. Smits
Diaconaal werker:
 • Dhr. R. Sinnecker
 

 Diaconie Protestantse Gemeente Schiedam (Noord en Stad):
- postadres: Postbus 532, 3100 AM, SCHIEDAM
- e-mailadres (Noord):  
- e-mailadres (Stad):  
- bankrekening: NL68 INGB 0000 4615 83
- contactpersoon (De Ark):
 • mevr. J.L. Meijboom-Vuyk, 010-4701018
- contactpersoon (Stad):
 • mevr. M. Docter, 06-57192828


Werkgroep Werelddiaconaat
De Werkgroep Werelddiaconaat stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’, het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.
 
Adresgegevens Werelddiaconaat:
- e-mailadres: 

Het dagelijks bestuur:
- voorzitter: Dhr. K. Boot
- secretaris: Mevr. F. Stokker
- vertegenwoordiger Dorpskerk: Dhr. Ph.Waslander

terug